Аугментативно-пејоративно значење речи

Napisao/la: zoe75

Ukupan broj reči: 3381 | Datum: 21 06 2013 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTMLАугментативно-пејоративно значење лексема постиже се творбеним средствима.

У тексту анализирамо  речи у чијој основи су именице које примарно или секундарно означавају делове одеће.

Првостепени деривати (33): бундетина, гуњетина, гуњина, гуњчина, доламетина, доламчина, јелечина, капетина, капина, капурина, капучина, кецељина, кецељчина, клобучина, кошуљетина, кошуљина, крпина, крпетина, крпуљина, мараметина, марамчина, појасина, фесина, фесурина, ципелетина, чакширетине, чарапетина, чарапина, чарапчина, чизметина, шалина, шалчина, шалваретине. Другостепени деривати (16): аљинетина, аљинчина, гаћерине, гаћетине, гаћине, гаћурде, гаћурине, кабаничина, капуљачетина, капуљачина, кломпетина, рукавина, сукњетина, хаљинетина, хаљинчина, шубаретина. Трећестепени деривати (2):  грудњачина, рукавичетина.    

Најфреквентнији суфикси у процесу деривације аугментативно-пејоративних речи:  

Суфикс -етина (20): аљинетина, бундетина, гаћетине, гуњетина, доламетина, капетина, капуљачетина, кломпетина, крпетина, кошуљетина, мараметина, рукавичетина, хаљинетина, ципелетина, чарапетина, чакширетине, чизметина, шалваретине,  шубаретина, сукњетина.

Суфикс -ина2 (16): гаћине, грудњачина, гуњина, јелечина, кабаничина, капина, капуљачина, кецељина, клобучина, кошуљина, крпина, крпуљина, појасина, рукавина, чарапина, шалина.

Суфикс -чина (9): аљинчина, гуњчина, доламчина, капучина, кецељчина, марамчина, хаљинчина, чарапчина, шалчина.

Суфикс -урина (3): гаћурине, капурина, фесурина.

Суфикс -ерина (1): гаћерине.

Суфикс -уљина (1): крпуљина.

Суфикс -урда (1): гаћурде.

 

Различити творбени форманти истовремено се додају на исте творбене основе, а добиjени деривати се налазе у односу синонимије: аљинетина : аљинчина, доламетина : доламчина, мараметина : марамчина, хаљинетина : хаљинчина; капуљачина : капуљачетина, кошуљина : кошуљетина; кецељина : кецељчина, шалина : шалчина; крпетина: крпина : крпуљина; фесина : фесурина; чарапетина : чарапина : чарапчина; капетина : капина :  капурина; гаћерине: гаћетине: гаћине: гаћурине: гаћурдe. Најчешће је то конкурентски однос суфикса -ина2 и његових сложених варијанти, веома фреквентних при извођењу аугментативно-пејоративних речи.

У творбеним основама присутне су именице и мушког и женског рода. Сви деривати су женског рода, без обзира на род мотивне именице.  По правилу, аугментативи и пејоративи који се граде суфиксом  -ина2  или којим од његових деривата  (-етина, -уљина, -урина) понашају се увек као именице женског рода.

Уколико је мотивна именица реч која припада групи pluralia tantum, и њен дериват аугментативно-пејоративног значења имаће само облик множине: гаћерине, гаћетине, гаћине, гаћурде, гаћурине (: гаће), чакширетине (: чакшире), шалваретине (: шалваре).

Уз одређене деривате стоји квалификатор покр; нпр. гаћине.

Изведенице немају само значење предмета објективно већих димензија, што је случај са лексемама које су у речнику маркиране квалификатором аугментативно, већ  изражавају и субјективан став представника језичке заједнице према oноме што је означено мотивном речју, и то негативан став, што је назначено и додавањем квалификатора пејоративно поред одредница у лексикону.

Субјективна оцена потиче из форманта, а не из творбене основе. Како су у основи аугментативно-пејоративних деривата неутралне речи, улога форманта у експресивизацији значења постаје израженија.

Уопштено говорећи, ови деривати су најчешће просте семантичке структуре; спадају у моносемантичне речи  јер реализују само аугментативно-пејоративно значење. Међутим, има примера лексема које остварују и нова значења: 1) одевни предмет: гуњина врста дугачког гуња, капутина стари исцепани капут; 2) животна средина: капина (2) покр. земљиште обрасло врзином, жбуњем, капина (3) покр заштитни покривач за стогове сена од сламе, траве или лиснатог грања; 3) платно од којег се шије: кецељина (2) врста грубог и јаког платна које служи за паковање.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Autoru

Лингвиста и власник сајта http://www.pitajtelektora.com/ и блога http://pitajtelektora.blogspot.com/.

Бави се лекторисањем, подучавањем ђака.

 

Ocena: Još uvek nije ocenjen

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Kako do znanja brzo i lako

5 najvećih izazova učenja engleskog jezika

Kako uštedeti na uslugama sudskih tumača?!

Mađarski jezik – kratak pregled

Privatni časovi jezika

Zašto učiti nemački jezik?

Razlozi za pohađanje škola stranih jezika

Именице које означавају обућу

Префиксално-суфиксална творба глагола

Деминутивно-хипокористично значење речи

Аугментативно-пејоративно значење речи

Именичке сложенице са основом придева у првом делу II

Именичке сложенице са основом придева у првом делу I

Жаргонске речи настале суфиксалном творбом

Префиксално-суфиксална творба глагола