Деминутивно-хипокористично значење речи

Napisao/la: zoe75

Ukupan broj reči: 4271 | Datum: 12 08 2013 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTMLДеминутивно-хипокористично значење лексема остварује се путем творбе.

У основи анализираних изведеница са деминутивно-хипокористичним значењем су именице које означавају делове одеће.

Првостепени деривати (20): бундица, доламица, доламче, зобунић, зобунче, зобунчић, капче, качкетић, кецељица, кошуљак, кошуљац, кошуљица, кошуљка, кошуљче, кошуљчић, крзнашце, шалић, шалче, шалчић, шеширче. Другостепени деривати (4): зобунчац, кабаничица, капченце, хаљинак. Трећестепени деривати (1): рукавичица.

Најфреквентнији наставци у процесу суфиксације именичких речи:

Суфикс -ица (6): бундица, доламица, кабаничица, кецељица, кошуљица, рукавичица.

Суфикс -ић  (3): зобунић, качкетић,  шалић.

Суфикс -чић (3): зобунчић, кошуљчић, шалчић.

Суфикс -че (6): доламче, зобунче, капче, кошуљче, шалче, шеширче.

Суфикс -(а)к (2): кошуљак, хаљинак.

Суфикс -(а)ц (2): зобунчац, кошуљац.

Суфикс -ашце (1): крзнашце. 

Суфикс -енце (1): капченце.

Суфикс -ка (1): кошуљка.

Уз исте основе напоредо се користе различити суфикси [-(а)к, -(а)ц, -ица, -ић, -ка,  -че,-чић] у извођењу деминутивно-хипопокористичних речи, које су, семантички гледано, у односу синонимије: зобунић : зобунчић : зобунче; шалић : шалчић : шалче; кошуљак : кошуљац : кошуљица: кошуљка : кошуљчић : кошуљче. 

Међу мотивним именицама има именица сва три рода: мушког, женског, средњег. Изведенице настале од основа именица мушког рода углавном остају мушког рода, што значи да именице мушког рода граде деминутивно-хипокористичне речи најчешће суфиксима -ић, -чић, -(а)к, -(а)ц (нпр. качкетић, шалчић, зобунчац), ређе уз помоћ суфикса -че (нпр. шалче, шеширче), а никако суфиксима -ка, -енце, -це. Додавањем суфикса -ашце, -енце на основе именица средњег рода чува се изворни средњи род; нпр. капче с.   капчеченце с. Изведенице настале од основа именица женског рода најчешће не мењају род; нпр. кошуља ж.   кошуљица ж, са суфиксом -(а)к постају мушког рода; нпр. кошуља ж. кошуљак м, односно средњег рода уз помоћ суфикса -че; нпр. капа1 ж. капче с.

Као покрајинске (дијалекатске) маркиране су изведенице кошуљка, кошуљчић.

Дате именице се најчешће изводе од неутралних речи чије је примарно значење одевног предмета. Међутим, има и примера деривације од деминутивно-хипокористичних изведених речи (нпр. зобунче : зобунчац, капче : капченце), чиме се појачава емотивна обојеност.

Изведенице немају само значење предмета умањених димензија, какав је случај са деминутивима, већ изражавају и субјективан став представника језичке заједнице. Хипокористичност се овде појављује, рекли бисмо, као потврда афирмативног става говорника према објекту о коме се говори.

Полисемантичка структура није одлика ових речи, те већина њих осим деминутивно-хипокористичног значења, које је најчешће и примарно, у семантичкој дисперзији не остварује нове семантичке реализације. Изузетак су, примера ради, деривати бундица, доламица, кошуљак, кошуљац, кошуљица.

Лексеме бундица, доламица секундарно означавају одевни предмет мањих димензија: бундица краћа бунда, доламица врста краћег горњег капута (обично као део униформе).

Секундарне семантичке реализације изведеница кошуљак, кошуљац у речнику обележене су квалификатором покр.: кошуљак (2), кошуљац (2) женска кратка кошуља као део народне ношње, кошуљац (3)  гуњ од белог сукна. Дакле, дошло је до развитка нових значења ових облика, и то  у сфери терминологије одеће.

Иако примарно деминутивно-хипокористичног значења, дериват кошуљица се издваја богатом семантичком структуром, што је последица лексикализације, заузимања статуса самосталне лексичке јединице. Тако кошуљица означава и врсту мисне одеће, женску блузу, спортску хаљину, али има и много других значења која функционишу у оквиру стручних терминологија. Семантичка реализација змијска покожица индукована је метафором чије је полазиште у семама које се односе на облик. У анатомији и ботаници кошуљица има значење опна, а даље метафоричком асоцијацијом заснованом на семи облика настаје ново значење скрама на површини вина или сирћета.

 

 

 

 

 

 

 

 O Autoru

Лингвиста, власник сајта и блога.

Бави се лекторисањем, подучавањем ђака.

 

Ocena: Još uvek nije ocenjen

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Kako do znanja brzo i lako

5 najvećih izazova učenja engleskog jezika

Kako uštedeti na uslugama sudskih tumača?!

Mađarski jezik – kratak pregled

Privatni časovi jezika

Zašto učiti nemački jezik?

Razlozi za pohađanje škola stranih jezika

Именице које означавају обућу

Префиксално-суфиксална творба глагола

Деминутивно-хипокористично значење речи

Аугментативно-пејоративно значење речи

Именичке сложенице са основом придева у првом делу II

Именичке сложенице са основом придева у првом делу I

Жаргонске речи настале суфиксалном творбом

Префиксално-суфиксална творба глагола