Надимци који воде порекло од именица са значењем делова одеће

У тексту  обрађујемо  надимке  који воде порекло од именица са значењем делова одеће: Кикљица, Кривокапа, Крпета, Крпин, Крпитур, Крпо, Јапунџа.

Надимке  Крпета, Крпин, Крпитур, Крпо доводимо у везу са именицом  крпа која употребљена у множини секундарно означава  одевни предмет  крпе  погрдно одело, хаљине. Кривокапа је надимак који повезујемо са именицом капа. Надимак Јапунџа се поклапа са именицом турског порекла која означава кишни огртач. Кикљица је надимак који пак доводимо у везу са германизмом  кикља сукња.

Према начину постанка, ове надимке можемо поделити на следећи начин: 1. надимци  који су добијени путем творбе; 2. надимци који потичу од апелатива.

1.

Надимци Крпета, Крпин су настали додавањем суфикса -ин, -ета1 на творбену основу именице крпа.

Сложеница Крпитур спада у групу именичких, и то императивних сложеница. У првом делу сложене речи је императив глагола крпити (< крпа), док је у другом делу именица тур са значењем дела тела. Крпитур као надимак означава сиромашну особу.

 

2.

Апелативи од којих надимци потичу су: 1) просте речи: Јапунџа; 2) деривати: Кикљица – од творбене основе именице кикља и наставка  - ица; 3) спојне сложенице: Кривокапа – од придева крив и именице капа; 4) хипокористици: Крпо.

Надимке можемо разрстати према значењу апелационих лексема од којих потичу: 1) хипокористици: Крпо; 2) деминутиви: Кикљица; 3) особа која носи одевни предмет:  Кривокапа; 4) одевни предмет: Јапунџа.

Неки од ових надимака су истовремено и презимена: Кикљица, Крпо, Јапунџа.

 

 

 

 About the Author

Лингвиста и власник сајта и блога.

Бави се лектуром и подучавањем ђака.