Именичке сложенице са основом придева у првом делу I

У тексту се описује структура и значење именичких сложеница са основом придева у првом делу сложене речи: белокапа, вучикапа, голокапица, сребротканица, финофес, црвенкапа, црнокапица, шаренгаће.

Неведене именичке сложенице су добијене слагањем (композицијом). Творбена структура ових сложеница је следећа: 1) основа придева који се односи на боју у првом делу, спојни вокал [o] или без спојног вокала, именица у другом делу, проста или изведена: белокапа, сребротканица, црвенкапа, црнокапица, шаренгаће; 2) основа посесивног придева у првом делу, проста именица у другом делу: вучикапа; 3) основа придева који се односи на стање нечега, спојни вокал [o] и проста или изведена именица у другом делу: голокапица, финофес.

Ове сложенице имају следећа значења: 1) особа: а) по семантичком обрасцу онај који  носи одевни предмет: белокапа (2) онај који носи белу капу; б) представник кружока: црвенкапа (1б) у илирском препороду присталице народне ношње чији је симбол била таква капа; в) фиктивно лице, књижевни лик: црвенкапа (2а) главно лице у дечјој причи са истоименим називом; 2) животиња: црнокапица птица црне главе; 3) одевни предмет: белокапа (1) капа беле боје, вучикапа покр. капа од вучје коже, голокапица једноставна, неукрашена капа, сребротканица тканина проткана сребрним нитима, опасач у којем су уткане сребрне нити, финофес фини фес, црвенкапа (1а) округла и ниска народна капа црвене боје, шаренгаће шарене шалваре; 4) апстрактно значење: црвенкапа (2б)прича о Црвенкапи и вуку.

Сложенице финофес, црвенкапа имаjу деривациону способност. Именица  финофесић је добијена додавањем суфикса -ић на основу именице финофес. Значење је деминутивно. Додавањем суфикса -ица на основу именице црвенкапа настаје именица црвенкапица, чије је примарно значење деминутивно; секундарно потврђује значење мотивне именице (књижевни лик).

 

 

 

 About the Author

Лингвиста и власник сајта http://www.pitajtelektora.com/ и блога http://pitajtelektora.blogspot.com/.

Бави се лекторисањем и подучавањем ђака.