Ponuda i tražnja kao osnovni faktori tržišta

Osnovne karakteristike ponude

PONUDA predstavlja određenu ekonomsku kategoriju, prema kojoj proizvođači nude izvesnu količinu robe, po određenoj ceni na određenom tržištu, i u određenom vremenskom periodu.

Ponuda je uslovljena proizvodnjom

• Sa tržišnog aspekta može biti: lokalna, nacionalna, i međunarodna.

• Sa apekta trajanja, može biti: dnevna,nedeljna,.mesečna i godišnja

• U pogledu obima, može biti ponuda: 1.jednog preduzeća, 2.grane, 3.agregatna

• Na ponudu jednog preduzeća, određene vrste robe utuču:

1. tržišna cena i

2. troškovi proizvodnje.

 Pravilo ponude: ako tržišna cena robe brže raste od porasta troškova proizvodnje i ponuda će da raste.

Ovo pravilo važi i kod ponude grane.

• Kod agregatne ponude→obim i struktura ponude zavisi od stepena razvijenosti proizvodnih snaga jedne zemlje.

• Sa rastom tržišne cene raste i ponuda

• Zaključak: cena i ponuda kreću se u istom pravcu.

• Međutim postoje i specifične situacije koje odstupaju od pravila ponude.

• Tržište radne snage odnos ponude i cene je u uskoj vezi sa ličnim opredeljenjem za viškom slobodnog vremena.

• Sa rastom cene radne snage posle određenog nivoa ponuda opada.

• Primer su i individualni proizvođači sa ograničenim resursima-parcelama i koji nisu profitno orijentisani.

Pomeranje krive ponude

• Svaka promena, na primer pad cene nekog inputa, koji povećava PQ, pomera krivu ponude udesno i naziva se porastt ponude i suprotno naziva se pad ponude.

1. Cene inputa: ponuda neke robe stoji u negativnoj korelaciji sa cenom inputa koji se koriste za njegovu proizvodnju.

2. Tehnologija: povećanje produktivnosti utiče na povećanje ponude...

3. Očekivanja: ako preduzeće očekuje da će se cena neke robe u budućnosti povećati...

......Uksladištiće deo svoje tekuće proizvodnje i danas ponuditi manju količinu na tržištu.

4. Broj prodavaca: povećanje i smanjenje prozvođača u grani...

Rezime:

Kriva ponude pokazuje šta se dešava sa ponuđenom količinom neke robe kada se njegova cena menja, pod uslovom da su sve ostale promenljive koje utiču na prodavce nepromenljive.

Kada se jedna od promeljivih izmeni kriva ponude se pomera.

Dakle, Cena uslovljava kretanje duž krive ponude, dok promena promenljivih faktora pomeraju krivu ponude.

Osnovne karakteristike tražnje:

• Tražnja je određena količina robe i usluga koju na određenom prostoru,u određenom vremenu i po određenoj tržišnoj ceni,, traži kupac,, radi zadovoljenja svojih potreba.

• Komponente zakona tražnje:

1. Tražnja i cena kreću se u suprotnim pravcima

2. Tražnja je funkcionalno zavisna od cene T=F(c) Valrasov zakon tražnje

3. T=F (C1,C2,C3...Cn)

• Tražnja zavisi i od:

1. obima i strukture ponude,

2. visine cena,

3. platežno sposobne tražnje i drugih faktora:

• Potrebe...

• Poznavanje svojstva robe...

• Kriva tražnje: dijagram, tržišna tražnja kao zbir individualnih tražnji;

• Kriva tražnje pokazuje kako se ukupna tražena količina menja kada se cena dobra menja, dok svi ostali faktori koji utiču na količinu koju potrošači žele da kupe ostaju nepromenjeni.

• Pomeranje tražnje: bilo kakva promena koja povećava traženu količinu pri svakoj ceni, zove se porast tražnje i suprotno, naziva se pad tražnje.

Promenljive koje menjaju krivu tražnje:

1.. Kupovna moć→T=F (C1,C2,C3...Cn, D) –D je dohodak

• Ako tražnja za nekom robom pada kada dohodak pada, takva roba se naziva: normalna roba.

• Ako tražnja za nekom robom raste kada dohodak pada, ta roba se naziva: inferiorna roba.

2. Cene srodnih dobara:

• Kada pad cene neke robe smanjuje tražnju za drugom robom, te dve robe se nazivaju supstituti (pizza i hamburger, džemper i dukserica, bioskop i cd iz video kluba...)

• Kada pad cene jedne robe povećava tražnju za drugom robom , te dve robe se nazivaju komplementi..

• To su često dva dobra koja se zajedno koriste: bezin i automobil, kompjuteri i softver...

3. Značajna determinanta tražnje jesu ukusi.. Ukusi su različiti... Ekonomisti ispituju, šta se dešava kada se ukusi promene...

4. Očekivanja u budućnosti, mogu da utiču na sadašnju tražnju za nekom robom ili uslugama.

Na primer: očekivanja da će sledećeg meseca doći do porasta zarade, moguće je da ćete danas trošiti više iz ušteñevine i suprotno.

• 5. Ako se poveća broj kupaca, onda se povećava tražnja...pomera se kriva tražnje.

 Rezime:

• Kriva tražnje pokazuje šta se dešava sa traženom količinom neke robe kada se njegova cena menja, pod uslovom da su sve ostale promenljive koje utiču na kupce nepromenjene.

• Kada se jedna od ovih komponenti promeni, kriva tražnje se pomera.

• Dakle, cena uslovljava kretanje duž krive tražnje, a ostale promenljive pomeraju krivu tražnje.

Ponuda i tražnja zajedno

• Ravnoteža

• Tačka u kojoj se kriva ponude i kriva tražnje seku naziva se ravnotežna cena, a količina ravnotežna količina.

• Dakle, pri ravnotežnoj ceni, količina dobara koju su kupci spremni i u stanju da kupe potpuno se podudara sa količinom koju su prodavci spremni i u stanju da prodaju.

• Ravnotežnom cenom se ponekad naziva i cena pri kojoj se “čisti“ tržište (eng. Market clearing price) jer je pri ovoj ceni svako na tržištu zadovoljan.

• Postupci kupaca i prodavaca prirodno pomeraju tržišta ka ravnoteži P i T.

• Na većini slobodnih tržišta viškovi i manjkovi su samo privremeni, jer se cene na kraju pomeraju ka svojim ravnotežnim nivoima. Ova pojava se naziva zakon ponude i tražnje.

 

Ukoliko vam je potrebna izrada master rada iz ekonomije ili izrada magistarskog rada iz ekonomije, kontaktirajte nas i mi ćemo kvalitetno i povoljno obaviti taj posao za vas.About the Author

Bavimo se izradom studentskih radova (seminarski, diplomski, master, magistarski i maturski radovi).