Nacionalni bankarski sistemi i međunarodno bankarstvo

Danas ne postoji ni jedna privreda koja je izolovana i sama sebi dovoljna. Saradnja sa drugim zemljama na političkom, ekonomskom, i kulturnom planu se nameće kao nužnost, ali i potreba.

Poznati model zatvorene privrede u kome je nacionalni dohodak jednak potrošnji, investicijama i državnim izdacima, danas se koristi samo za teorijska razmatranja. Činjenica je da se svet sve više udružuje na svim poljima, a isto tako, da je ekonomija osnova bilo koje društvene nadgradnje. Zemlje se danas pozicioniraju i uključuju u međunarodnu podelu rada, osiguravajući na taj način svoj ekonomski i društveni razvitak.

Kompleksna mreža međunarodnih ekonomskih odnosa i razvijena robna razmena, imala je svoj odraz i na finansijsku sferu društvene aktivnosti. Te tendencije kreću se u nekoliko pravaca, i to: ka liberalizaciji kretanja kapitala u međunarodnim odnosima, sve većoj otvorenosti finansijskih tržišta prema novim tokovima i instrumentima, širenju aktivnosti kojima se banka bavi, poboljšanju tehnologije i standardizaciji tehnologije koja se primenjuje u bankarskom poslovanju, širenju finansijskih inovacija, jedinstvenoj međunarodnoj regulaciji u obavljanju načina plaćanja, širenju bankarske mreže širom sveta, racionalnom poslovanju, i sl.

Činjenica je da se nijedan faktor proizvodnje ne može aktivno upotrebiti bez racionalnog, optimalnog i adekvatnog finansiranja koje pokreće poslovanje u preduzeću, banci, ali i državi. Zato je banka bila, ostala, i biće, veoma važna institucija savremenog sveta.

Promene koje su se desile na globalnom planu imale su uticaja i na evoluciju definisanja banke. Banka se danas sve više posmatra kao novčano preduzeće koje posluje po svim principima tržišne ekonomije.

Sve je manje ekonomista koji ekonomski rast objašnjavaju tradicionalnim faktorima rasta. Kroz dugu evoluciju mišljenja iskristalisalo se saznanje da su znanje, ljudski um, nevidljiva imovina, inovacije, tj. sve ono što čini intelektualni kapital, ključni pokretači savremenog ekonomskog razvoja.

Imajući u vidu nivo evolucije i shvatanja konkurencije i konkurentske prednosti, jasno je da danas mogu opstati samo oni poslovni subjekti koji su shvatili promene u okruženju i orijentisali se na zahteve tržišta, kao i na potrebe tržišta, koje su ili sami kreirali, ili su im se prilagodili.

Međunarodni platni promet organizovan je preko međunarodnog bankarstva, a korespodentni odnosi i mutinacionalno bankarstvo su dva oblika organizovanja istog. Sa ciljem ravnopravnog uključivanja u svetske tokove i međunarodni platni promet sa inostranstvom, banke koje posluju u našoj zemlji moraju biti organizovane u skladu sa aktuelnim zahtevima na svetskom nivou.

Dakle, neophodne su promene suštinskog karaktera, a one u širem smislu zahtevaju kako institucionalne promene u bankarstvu, tako i funkcionalne, ali i regulativne.

Uključivanje nacionalne privrede u tokove međunarodnih plaćanja određeno je nivoom razvijenosti te privrede. Međunarodna plaćanja su verna slika odnosa domaće privrede sa inostranstvom. Uspešno, racionalno i brzo obavljanje međunarodnog platnog prometa doprinosi poboljšanju finansijske situacije i položaja jedne zemlje. Institucije koje trebaju da omoguće odvijanje međunarodnih plaćanja na ovakav način, jesu banke koje su dobro organizovane i finansijski stabilne. Proizilazi, da banke svojom poslovnom aktivnošću i svojom angažovanošću u obavljanju poslova platnog prometa i međunarodnog bankarstva, direktno utiču na razvoj nacionalne privrede i sveukupni razvoj jednog društva.

Proces globalizacije se širi, i skoro da ni jedna nacionalna privreda ne može biti van tog procesa. Ne upuštajući se u elaboriranje svih faktora procesa globalizacije, ovde možemo konstatovati da za sada nema druge alternative koja bi iskazala iste ili pozitivnije efekte.

Imajući u vidu napred rečeno, danas, moramo shvatiti da je saradnja na individualnom, grupnom, institucionalnom, i državnom nivou jedan od najbitnijih činilaca sveukupnog razvoja.

Odgovornost je svih nas koji smo direktno ili indirektno uključeni u finansijsku oblast društvenog života, da svojim idejama, primedbama, predlozima, akcijama i reakcijama, utičemo na oblikovanje svesti o važnosti bankarskih sistema u procesu ekonomskog razvoja na kome, složićemo se, počiva celokupna društvena nadgradnja i razvoj svih stanovnika naše planete.About the Author

Zoran Slavkovic je diplomirani ekonomista. Vlasnik je informacionog portala Mbatrend.com.

Ključne reči: bankarstvo, nacionlani bankarski sistemi, medjunarodno bankarstvo

Izvor: http://www.kristali.rs/biznis1/finansije/nacionalni-bankarski-sistemi-i-medjunarodno-bankarstvo.html