Uloga znanja, informacija i ljudskog kapitala u digitalnoj ekonomiji

Internet moćna tehnologija koja menja konkurentski milje u mnogim industrijama, dok u isto vreme kreira potpuno nove industrije. Internet ostvaruje uticaj na komunikacije, kordinacije, vođenje poslova, trgovinu, sadržaj i zajednicu. Sve firme uključuju neku od ovih aktivnosti. Dakle, mogući uticaji su popuno jasni. On igra ključnu ulogu u tome kako se aktivnosti firme kordininiraju i vode, kako se obavlja trgovina, kako ljudi i mašine komuniciraju, kako se dobra proizvode i isporučuju, i sl.

Znanje, informacije, distribucija ideja, kreiranje novih vrednosti, realizacija novih projekata i inovacije su značajni resursi današnje ekonomije. Mnoge kompanije su pod pritiskom tržišta i konkurencije shvatile da usavršavanje postojećeg proizvoda nije isključivi način njihovog opstanka i uspeha. Naime, današnji lideri idu napred, kreiraju nešto novo, razvijaju nova tržišta, plasiraju nove ideje i mogućnosti zadovoljavanja zahtevnih potreba savremenih potrošača i korisnika usluga.

Internet, globalne komunikacije i intranet su u okviru kompanije jedan od ključnih faktora za uspeh kompanija u novoj ekonomiji  koja se zasniva na znanju.

Znaje jeste centralni i savršeni faktor konkurentske prednosti nove ekonomije. Međutim, znanje koje se ne primenjuje je mrtvi kapital i ništa više. Otuda menadžment savremenog preduzeća treba da se pozabavi sa sledeća četiri pitanja:

1.      Kako možemo da transformišemo znanje koje imamo u nešto što može da uveća našu vrednost na tržištu na kojem poslujemo?

2.      Kako možemo da razvijamo delotvorno znanje a ne da jednostavno preplavljujemo našu organizaciju neselektiranim informacijama?

3.      Kako možemo da stvorimo organizaciju koja podržava znanje i u kojoj su svi svesni koliko znanje može da doprinese uspehu kompanije?

4.      Kako možemo da upravljamo našim ljudima koji će sve više postajati radnici znanja ili profesionalci, da ih motivišemo da stiču znanje i razmenjuju ga sa drugima na jasno definisanoj osnovi?

 



About the Author

Zoran Slavkovic je diplomirani ekonomista. Vlasnig je Web portala Mbatrend.com.

Ključne reči: znanje, ljudski kapital, informacije, digitalna ekonomija

Izvor: http://www.kristali.rs/biznis1/biznis/uloga-znanja-informacija-i-ljudskog-kapitala-u-digitalnoj-ekonomiji.html