Kristali.rs: Uslovi korišćenja

KRISTALI.RS USLOVI KORIŠĆENJA ZA AUTORE:

Poslavši svoje članke za objavljivanje:

  1. Vi izjavljujete da ste isključivi vlasnik članaka i da posedujete 100% autorskih prava na iste.
  2. Slanjem članka za objavljivanje na sajtu KRISTALI.RS vi nam dajete bezuslovno pravo da publikujemo vaš članak na ovom web sajtu, i takođe pravo da se isti distribuira ostalim web sajtovima, Elektronskim časopisima, preko RSS feed-ova, ili preko emaila.
  3. Dajete nam bezuslovno pravo da publikujemo vaš članak na ostalim web sajtovima i eventualno, u štampanim publikacijama. Mi zahtevamo od ostalih izdavača da slede pravila koja su navedena na stranici uslova za izdavače, ali ako neko od izdavača ne poštuju ta pravila, drugim rečima ako narušavaju vaša autorska prava, u potpunosti je na vama da preduzmete neophodne mere za zaštitu vašeg interesa. Ako se ne slažete sa ovim pravilima, nemojte koristiti naš servis.
  4. U rukama uredničkog tima sajta Kristali.rs je odluka da li će i na koliko dugo publikovati vaš članak. Ne postoji garancije da će vaš članak biti publikovan. Kvalitet je bitan. Mi zadržavamo pravo da suspendujemo članke ili nalog u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga. Nakon prvih 30 dana članstva, ako ne pošaljete ni članak za objavljivanje, može se desiti da vam račun bude ukinut.
  5. U rukama uredničkog tima sajta Kristali.rs je pravo da prebace vaš članak u neku drugu kategoriju koja je podesnija od originalno izabrane kategorije.
  6. Vi prihvatate pravilo da se za vaše članke ne traži nikakva materijalna kompenzacija, isto kao što mi ne zahtevamo od ostalih izdavača da plate za korišćenje vaših članaka na njihovim sajtovima. Poslavši vaš članak našem direkorijumu postoji šansa da bude zapažen i ponovo objavljen od strane drugih izdavača, ali nema garancije da će se to i desiti.
  7. Magazin Kristali.rs opstaje zahvaljujući reklama. Mi zadržavamo pravo da postavimo oglase na istoj strani gde se nalazi vaš članak.
  8. Ako vaš članak nije u saglasnosti sa Uredničkim pravilima, naši urednici mogu izmeniti članak tako da bude u skladu sa njima. Molimo vas da pročitate Urednička pravila pre nego što pošaljete članak da biste uštedeli na vremenu i ubzrali proces prihvatanja članka.
  9. Vi objavljujete da nećete postavljati nikakve direktne afilijat linkove u vašem članku. Mi odbijamo članke sa direktnim afilijat linkovima u njima. U redu je ako vršite redirekciju afilijat linkova koristeći top-level domen koji je u vašem vlasništvu. Na primer, prihvatljivo je prosleđivati afilijat linkove sa stranice:

          htpp://vas-sajt.com/

          ... ali nije prihvatljivo prosleđivati afilijat linkove sa stranica:

          htpp://vas-sajt.com/strana.html

          htpp://vas-sajt.com/poddirektorijum/

          itd.

Ovo je jedan od mnogih standarda kvaliteta.

Opšte:

Kristali.rs zadržava prava da promeni Uslovi Korišćenja u bilo koje vreme bez najave.

Kristali.rs ne snose nikakvu odgovornost za tačnost, kompletnost ili korisnost informacija ili proizvoda reprezentovanih na ovom sajtu.

Ne postoji nikakvo implicitno odobravanje niti preporuka: Pogledi autora koji su poslali svoje članke je njihovo sopstveno i ne odražava nužno poglede sajta Kristali.rs. Kristali.rs ne preporučuje niti jedan proizvod ili servis preko bilo koje reklame na ovom sajtu.

Nema garancije: Kada koristite ovaj sat, možete naći mnogo linkova prema drugim sajtovima. Kristali.rs nije odgovoran za sadržaj ili dostupnost ovih sajtova.

Autori ovog sajta ne nude medicinske, pravne ili profesionalne savete, niti prepisuju bilo kakav tretman ili strategiju. Informacije na ovom sajtu su isključivo iz obrazovnih pobuda ili iz zabave. Vi ste odgovorni za vaše sopstvene akcije i kako ćete koristiti informacije sa ovog sajta.